Traditions 1851 Colt Navy .44 Black Powder Revolver Redi-Pak